Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 30.000,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί […]

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ Αρ. Απόφασης 742 /2015 Έχοντας υπόψη: 1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 40.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι […]

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της προμήθειας – εργασίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», συνολικής δαπάνης 73.738,50 EURO. Η προμήθεια – εργασία θα ισχύει έως 31/12/2015 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα Νομικά ή Φυσικά […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Ασφάλιση του συνόλου των Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδοτών για την Ασφάλιση του συνόλου των Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η […]

Ο Ο.Π.Α.Α “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 60.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.783,02 € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ […]

Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες συντήρησης & επισκευής

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 460.389,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία, των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου […]