Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 2015», συνολικής δαπάνης 59.901,00 EURO. Η εργασία συντήρησης θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας,ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 4 ατόμων με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2016, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Τμήμα : Διοικητικό-Οικονομικό Αρμόδιος : Αγγ. Τσιακμάκη Ταχ. Διεύθυνση: Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας Τ.Θ. : 78 514 Τ.Κ. : 176 02 Τηλ.: 210 9598.555 (εσωτ.3) e-mail: diikitiko@dimoskallitheas-opaa.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ […]

Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /τ.Α’/1997) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 168, 169 και της […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 30.000,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί […]

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ Αρ. Απόφασης 742 /2015 Έχοντας υπόψη: 1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 40.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι […]

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της προμήθειας – εργασίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», συνολικής δαπάνης 73.738,50 EURO. Η προμήθεια – εργασία θα ισχύει έως 31/12/2015 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα Νομικά ή Φυσικά […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Ασφάλιση του συνόλου των Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδοτών για την Ασφάλιση του συνόλου των Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η […]

Ο Ο.Π.Α.Α “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 60.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού […]