Ανακοίνωση υπ’ αρ. Σ.Μ.Ε. 2/22 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικοτήτων Π.Ε. Ψυχολόγων & Π.Ε. Λογοπεδικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα: 31/01/23 Αρ. Πρτ.: 37/23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9590626-9580241 Email: depka@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. Σ.Μ.Ε. 2/22 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς […]

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», […]

Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων & των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) & της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 9Ξ5ΑΩΕΚ-74Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Καλλιθέα 03/01/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. πρωτ. 1153/09-01-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 616/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση είτε αυτοτελούς […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 400-600 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 91Υ7ΩΕΚ-ΑΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 03/01/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Αρ. πρωτ. 1152/09-01-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 592/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΤΧΩΕΚ-ΕΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει […]

Aιτήσεις ενδιαφερομένων για τις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις Δήμου Καλλιθέας 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 03/01/2023 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ.Πρωτ. 565 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: 176 76 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2070 362 Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr Ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων μέχρι 28/2/2023 για την εμποροπανήγυρη του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & μέχρι 28/04/2023 για τις υπόλοιπες εμποροπανηγύρεις: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ […]

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022». Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22PROC011905620 2022-12-27 ΑΔΑ: ΨΞΨΜΩΕΚ-1ΓΖ Καλλιθέα 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 61810 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               NUTS EL 304 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022», προϋπολογισμού 700.000 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ. 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ 2023» ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 19 / 12 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ : 60808 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 143.980,00 € με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ […]

Κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, που θα μετάσχουν στην επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 09/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ.Πρωτ. : 59210 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16, περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Τις υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις […]

Κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, που θα μετάσχουν στην επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου & περιβάλλοντος χώρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 09/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ.Πρωτ. : 59182 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16, περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Τις υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις […]