Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 04/03/2024 Αριθ. Πρωτ.: 10944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.072.587,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον […]

Γνωστοποίηση Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΝΡΗΩΕΚ-ΔΩΜ Καλλιθέα, 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.:6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail: p.paridou@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων […]

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας (σε ορθή επανάληψη) ΤΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας (κωδ. 102) μετά την υπ’ αριθ. 44/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ περί αποδοχής ένστασης υποψήφιας/ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024

  102 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του τ. Νομικού Προσώπου του Δήμου Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 05/02/2024 Αριθ. Πρωτ.: 5422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 192.720,13 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συμπεριλαμβανομένου […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων & Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος», (άγονων ομάδων αρχικού διαγωνισμού)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 02/02/2024 Αριθ. Πρωτ.: 5151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 814.455,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης […]

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ:95Ω8ΩΕΚ-775 Καλλιθέα, 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail: p.paridou@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. α) εδ.1 […]

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΜΞΘΩΕΚ-ΠΑ7 Καλλιθέα, 23/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail:p.paridou@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.α) εδ.1 του […]

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» – Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23 PROC014075965 2023-12-29 ΑΔΑ: 640ΜΩΕΚ-ΖΞ5 Καλλιθέα 29-12-2023 Αρ. Πρωτ.:62363 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 11.800.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η προκήρυξη του έργου έχει […]

Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας, απορριφθέντων & προσληπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.» Περίοδος 2023-2024

Ημερομηνία ενστάσεων από 23/12/2023 έως 2/1/2024 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 101 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 102 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 103 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 105 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 105 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΒΔ9ΩΕΚ-5ΘΠ Καλλιθέα 06/12/2023 Αρ. πρωτ. 60055/13-12-2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 490/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΧΧΩΕΚ-ΛΧΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του […]