Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.
2. Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων.
3. Η συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών.
Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:
1. Από την επιχορήγηση του κράτους.
2. Από την επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής και θα καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
4. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Διοίκηση
Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν εννέα (9) μέλη, αιρετοί ή δημότες που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο (τακτικά και αναπληρωτές) και δύο (2) μέλη που υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων, μία(1) εκ των αρχαιοτέρων Νηπιαγωγών καθώς ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλλιθέας

Διεύθυνση : Φιλαρέτου 108 τ.κ. 17676
Τηλ. : 210 95.89.635
Email : sepe@kallithea.gr